Reklamačný poriadok

Chcipleny s.r.o., so sídlom Průmyslová 508, 747 64 Velká Polom, IČ: 07527977, DIČ: CZ07527977, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 76125 (ďalej len „predávajúci“), v zmysle ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vyhlásil tento reklamačný poriadok.

1. Úvodné ustanovenia

Reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní práv a povinností vyplývajúcich z tých právnych noriem, ktoré stanovujú všeobecnú zodpovednosť spoločnosti Chcipleny s.r.o. ako predávajúceho (ďalej len "predávajúci") pri predaji výrobku na Internete na strane jednej a fyzických osôb a právnických osôb, ktoré výrobok v obchode kupujú, na strane druhej. Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na prípady, keď je kupujúcim podnikateľ, ak je pri uzavretí zmluvy z okolností zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti.

 

  1. Definícia pojmov

      Reklamácia – právny úkon, ktorým sú uplatňované práva kupujúcich vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby predaného výrobku.

      Reklamačné konanie - postup predávajúceho, v ktorom rozhoduje o vybavení reklamácie kupujúcich podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a tohto reklamačného poriadku.

      Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od predávajúceho v niektorej z jeho prevádzok zakúpila výrobok ponúkaný predávajúcim.

      Výrobok – všetky veci, najmä hračky, ponúkané predávajúcim na e-shope alebo v prevádzkarni záujemcom - potencionálnym kupujúcim.

      Predaj výrobkov – činnosť, ktorej predmetom je realizácia kúpnej zmluvy (písomnej alebo ústnej) medzi predávajúcim a kupujúcim o nadobudnutí vlastníckeho práva kupujúcim k predmetu kúpy, zaplatenie kúpnej ceny a prevzatie predmetu kúpy kupujúcim.

      Chyba výrobku – vlastnosť výrobku (vrátane dokladov potrebných na používanie výrobku), ktorá je v rozpore s kúpnou zmluvou, najmä ak výrobok nemá akosť a úžitkové vlastnosti, ktoré si strany dojednali, alebo ktoré predávajúci alebo výrobca alebo jeho zástupca opísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu výrobku a na základe reklamy nimi vykonávanej; ak sa výrobok nehodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza, alebo na ktorý sa výrobok tohto druhu bežne používa; ak výrobok nevyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

      Nižšia cena výrobkov – cena nižšia, než je obvyklá cena bezchybnej veci, za ktorú sa predáva chybný výrobok, u ktorého chyba nebráni používať výrobok k určenému účelu.

 3. Rozsah zodpovednosti predávajúceho, záručná doba

      Predávajúci zodpovedá za chyby výrobku, ktoré má výrobok pri prevzatí kupujúcim; ak sa chyba prejaví v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, výrobok sa pokladá za chybný už pri prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.

V prípade, že výrobok má chyby, kupujúci má právo požadovať aj výmenu za výrobok bez chýb, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané (ak sa chyba týka len súčasti výrobku, kupujúci môže požadovať len výmenu tejto súčasti); ak to nie je možné, kupujúci môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je chybu možné odstrániť bez zbytočného odkladu, kupujúci má právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na výmenu za nový výrobok alebo výmenu súčasti výrobku má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže výrobok riadne používať kvôli opakovanému výskytu chyby po oprave alebo kvôli vyššiemu počtu chýb; v takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci však vždy môže vymeniť reklamovaný výrobok za nový výrobok bez chýb. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na výmenu za nový výrobok alebo na výmenu súčasti alebo na opravu výrobku, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový výrobok bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo výrobok opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranej dobe. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím výrobku o chybe vedel alebo chybu sám spôsobil.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chyby, kvôli ktorým bola dojednaná nižšia cena.

      Predávajúci poskytuje na nový (nepoužitý) tovar záruku v trvaní 24 mesiacov na chyby výrobku odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, skončí záručná doba uplynutím tejto doby.

       

  1. Spôsob, miesto a lehoty na uplatnenie reklamácie

      Kupujúci uplatňuje reklamáciu v záručnej dobe. Reklamácia sa uplatňuje v sídle firmy, kupujúci je oprávnený reklamáciu uplatniť tiež doporučenou poštou alebo inou prepravnou službou na adresu sídla predávajúceho.

      Kupujúci by mal vždy, s ohľadom na charakter a cenu reklamovaného výrobku a ďalšie okolnosti, zvážiť spôsob uplatnenia reklamácie (osobne alebo poštou), spôsob dopravy tak, aby boli náklady na uplatnenie reklamácie vždy iba účelne vynaložené.

      Kupujúci spolu s predložením reklamovaného výrobku doloží tiež platnosť záruky (najlepšie nákupným dokladom), ďalej uvedie podrobný popis chyby a nárok z chýb, ktorý uplatňuje a svoje dostatočné kontaktné údaje. Reklamovanú vec predkladá kupujúci pokiaľ je možné kompletnú a so spotrebiteľským obalom. 

      O uplatnení reklamácie bude spísaný reklamačný zápis, jeden rovnopis tohto zápisu dostane reklamujúci kupujúci. V prípade reklamácie prostredníctvom pošty či inej prepravnej služby zašle predávajúci obratom kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie, a to na e-mail, ktorý mu kupujúci poskytol. V prípade, že reklamácia bude vybavená ihneď, reklamačné konanie bude zároveň ukončené spôsobom uvedeným v článku 5. tohto reklamačného poriadku.

 

      Reklamácia sa uplatňuje najneskôr v posledný deň záručnej doby. Neuplatnením práva v záručnej dobe toto právo zaniká.

    Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a dĺžke jej trvania.

     

 

  1. Lehoty a spôsob vybavovania reklamácie

      Reklamácie sa vybavujú v lehotách zodpovedajúcich zložitosti uplatnenej reklamácie. Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď a chybu bez zbytočného odkladu odstrániť, ak je to možné. V zložitých prípadoch o reklamácii rozhodne do 3 pracovných dní. Avšak, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie musí byť reklamácia vybavená vrátane odstránenia chyby, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až od doručenia reklamovaného výrobku predávajúcemu.

 

      Pri ukončení reklamačného konania odovzdá predávajúci kupujúcemu spolu s opraveným alebo vymeneným výrobkom (alebo vráteným výrobkom v prípade zamietnutia reklamácie) potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie, prípadne mu vráti záručný list s vyznačením týchto skutočností. V prípade, že výrobok bol k reklamácii zaslaný poštou či inou prepravnou službou, zašle predávajúci kupujúcemu takéto potvrdenie a spolu s ním aj opravený výrobok alebo nový výrobok bez chýb poskytnutý výmenou za výrobok chybný (v prípade, že bol kupujúcim zaslaný záručný list, predávajúci mu ho vráti s vyznačením týchto skutočností), a to na adresu, z ktorej kupujúci výrobok k reklamácii odoslal (ak kupujúci na ten účel neoznámi inú adresu); reklamácia je vybavená doručením kupujúcemu.

      V prípade, že na základe reklamácie došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu obvykle vyplatením hotovosti v sídle predávajúceho; ak bola reklamácia a odstúpenie od zmluvy uplatnené poštou či inou prepravnou službou, vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu na bankový účet oznámený na ten účel kupujúcim alebo mu kúpnu cenu vráti iným spôsobom, na ktorom sa dohodnú. Obdobne sa postupuje pri vybavení reklamácie poskytnutím zľavy z kúpnej ceny výrobku.

 

  1.     Informácie o možnosti mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Ak by medzi zákazníkom a prevádzkovateľom e-shopu www.chcemplienky.sk došlo k spotrebiteľskému sporu, zákazník je oprávnený riešiť tento spor mimosúdne. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu na riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.    

 

  1. Záverečné ustanovenia

      Reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho a na internete www.chcemplienky.sk/reklamacny-poriadok.