Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvilosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, ďalej len GDPR.

 1. Správca osobných údajov:
  Chcipleny s.r.o., Průmyslová 508, 747 64 Velká Polom, IČ: 07527977, DIČ: CZ07527977 vedená na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C vložka 78179 (ďalej len „správca“) Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

 2. Rozsah spracovania osobných údajov:
  Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu .

 3. Zdroje osobných údajov:
  3.1. Od subjektov údajov (registrácia, nákup cez e-shop a Facebook).

 4. Kategórie osobných údajov:
  Predmetom spracovania sú nasledujúce osobné údaje slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu subjektu údajov a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov:
  Meno a priezvisko
  Adresa bydliska
  Doručovacia adresa
  Identifikačné číslo / Daňové identifikačné číslo
  Emailová adresa
  Telefónne číslo

 5. Kategória subjektov údajov:
  Zákazník

 6. Kategórie príjemcov osobných údajov:
  Dopravca
  Štátne a iné orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi

 7. Účel spracovania osobných údajov:
  Zmluvný vzťah
  Plnenie zmluvy
  Ochrana práv správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb
  Archívnictvo vedené na základe zákona
  V rámci oprávneného záujmu správcu môže byť subjektu údajov zaslaný newsletter v rámci marketingových a obchodných aktivít správcu, vrátane šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa jeho výrobkov alebo služieb.
  Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie Vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov za účelom zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maili s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 8. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov:
  Spracovanie osobných údajov vykonáva správca v jeho prevádzkach či pobočkách, a to prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne aj manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v papierovej forme, za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov.

 9. Doba spracovania osobných údajov:
  V súlade s lehotami uvedenými v príslušných právnych predpisoch sa jedná o lehotu 10 rokov.
  V prípade newslettera 3 roky odo dňa prihlásenia.

 10. Poučenie
  Správca spracováva údaje so súhlasom subjektu údajov, s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas subjektu údajov. V súlade s čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu subjektu údajov spracovávať tieto údaje ak:
  - subjekt údajov dal súhlas na jeden alebo viac konkrétnych účelov,
  - spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov,
  - spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje,
  - spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov subjektu údajov alebo inej fyzickej osoby,
  - spracovanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je poverený správca,
  - spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď majú pred týmito záujmami prednosť záujmy alebo základné práva a slobody subjektu údajov vyžadujúce ochranu osobných údajov.

 11. Práva subjektov údajov
  11.1. V súlade s čl. 12 GDPR informuje správca na žiadosť subjektu údajov subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:
  - účelu spracovania,
  - kategóriám príslušných osobných údajov,
  - príjemcom alebo kategóriám príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
  - plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,
  - všetkým dostupným informáciám o zdroji osobných údajov,
  - pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

  11.2. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  - Požiadať správcu o vysvetlenie.
  - Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.
  - Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, správca okamžite odstráni chybný stav..
  - Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa odseku 1, subjekt údajov má právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.
  - Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom priamo na dozorný úrad.
  - Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 12. Záver:
  Týmto som informovaný/informovaná a beriem na vedomie, že Správca zhromažďuje a spracováva moje vyššie uvedené osobné údaje na základe informačnej povinnosti.