Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaškrtnutím tlačidla "Súhlasím so spracovaním osobných údajov" dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, ďalej len GDPR, správcovi osobných údajov.

 1. Správca osobných údajov:
  Chcipleny s.r.o., Průmyslová 508, 747 64 Velká Polom, IČ: 07527977, DIČ: CZ07527977, vedená na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C vložka 78179 (ďalej len „správca“) Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

 2. Rozsah spracovania osobných údajov:
  Meno a priezvisko
  Adresa bydliska
  Doručovacia adresa
  Identifikačné číslo / Daňové identifikačné číslo
  Emailová adresa
  Telefónne číslo

 3. Účel spracovania osobných údajov:
  - Marketingové a obchodné aktivity správcu, vrátane šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa jeho výrobkov alebo služieb.

 4. Doba spracovania osobných údajov:
  3 roky odo dňa prihlásenia.

 5. Všeobecné poučenie:
  5.1. Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby zasielania newsletterov a dotazníkov je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolanie súhlasu môže prebehnúť:
  - zaslaním emailu na adresu
   info@chcemplienky.sk

 6. Práva subjektov údajov
  6.1. V súlade s čl. 12 GDPR informuje správca na žiadosť subjektu údajov subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:
  - účelu spracovania,
  - kategóriám príslušných osobných údajov,
  - príjemcom alebo kategóriám príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
  - plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,
  - všetkým dostupným informáciám o zdroji osobných údajov,
  - pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.


  6.2. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  - Požiadať správcu o vysvetlenie.
  - Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.
  - Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, správca okamžite odstráni chybný stav.
  - Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa odseku 1, subjekt údajov má právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.
  - Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom priamo na dozorný úrad.
  - Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.